ARTESANS MENORCA

Aquest fotoreportatge és un homenatge a totes les persones que viuen i treballen en feines artesanals i tradicionals a l’illa de Menorca. Alguns d’aquests oficis estan desapareixent, d’altres ja ho han fet, i molts d’altres han evolucionat per adaptar-se als nous temps. Tot i així, algunes menorquines i menorquins aposten per aquests tipus de feina per mantenir viva la cultura de la seva terra. Araders, pescadors, picapedrers, ferrers, esparters, mestres d’aixa… alguns han seguit el negoci familiar dels seus pares, fins i tot dels avis, i avui dia continuen treballant per preservar i donar un valor afegit a l’artesania. Aquests professionals de les arts manuals veuen com les seves vocacions s’estan perdent amb els anys i les noves generacions opten per dedicar-se a altres feines, majoritàriament encarades al sector del turisme. L’artesania de l’illa de Menorca marca una identitat cultural que, de moment, encara perdura tot i els canvis constants que pateix l’illa. Amb aquestes fotografies us convido a reflexionar i compartir un viatge cap a l’autenticitat de l’illa de Menorca, a conèixer els seus personatges i diferents maneres de treballar, i per tant de viure. Un reportatge realitzat gràcies a la residència artística F16 d’Es Far Cultural que es va realitzar durant els mesos d’octubre i novembre de 2021.

Anna Lofi (Reus, 1993). Graduada en comunicació audiovisual (URV), i especialitzada en fotoperiodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona (2021). Durant l’Erasmus (2015), va col.laborar amb la “Televisió de Catalunya” realitzant reportatges per al programa “Blog Europa” i el curs 2015-16 va ser becària a la fundació Photographic Social Vision. Anna Lofi ha voluntariat en vàries ONGs com la Fundació Vicente Ferrer a l’Índia rural, No Name Kitchen a la ruta dels Balcans o Valencia Refugi a la frontera de Polònia-Ucraïna, treballant com a fotoperiodista i reportera. Alguns dels seus treballs han guanyat premis i beques exposant-se en diferents sales i equipaments socioculturals de Catalunya. El fotoreportatge Hijras, les filles dels Kinnars, sobre tercer gènere a l’Índia, s’ha vist en el festival Visa off Pour l’Image de Perpinyà i actualment està rodant per diferents espais de la península. El treball sobre peredadors i picapedrers de l’Illa de Menorca, ha estat recentment premiat al vintè Premi Joves Fotògraf(e)s de Catalunya otorgat per INSPAI.

ARTESANOS MENORCA

Este fotorreportaje es un homenaje a todas las personas que viven y trabajan en trabajos artesanales y tradicionales en la isla de Menorca. Algunos de estos oficios están desapareciendo, otros ya lo han hecho, y otros muchos han evolucionado para adaptarse a los nuevos tiempos. Sin embargo, algunas menorquinas y menorquines apuestan por este tipo de trabajo para mantener viva la cultura de su tierra. Araderos, pescadores, canteros, herreros, esparteros, maestros de ribera… algunos han seguido el negocio familiar de sus padres, incluso de los abuelos, y hoy en día siguen trabajando para preservar y dar un valor añadido a la artesanía. Estos profesionales de las artes manuales ven cómo sus vocaciones se están perdiendo con los años y las nuevas generaciones optan por dedicarse a otros trabajos, mayoritariamente encarados al sector del turismo. La artesanía de la isla de Menorca marca una identidad cultural que, de momento, todavía perdura a pesar de los constantes cambios que sufre la isla. Con estas fotografías les invito a reflexionar y compartir un viaje hacia la autenticidad de la isla de Menorca, a conocer sus personajes y diferentes maneras de trabajar, y por tanto de vivir. Un reportaje realizado gracias a la residencia artística F16 de Es Far Cultural que se realizó durante los meses de octubre y noviembre de 2021.

Anna Lofi (Reus, 1993). Graduada en comunicación audiovisual (URV), y especializada en fotoperiodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona (2021). Durante el Erasmus (2015), colaboró ​​con la “Televisió de Catalunya” realizando reportajes para el programa “Blog Europa” y el curso 2015-16 fue becaria en la fundación Photographic Social Vision. Anna Lofi ha voluntariado en varias ONGs como la Fundación Vicente Ferrer en la India rural, No Name Kitchen en la ruta de los Balcanes o Valencia Refugio en la frontera de Polonia-Ucrania, trabajando como fotoperiodista y reportera. Algunos de sus trabajos han ganado premios y becas exponiéndose en diferentes salas y equipamientos socioculturales de Catalunya. El fotoreportaje Hijras, las hijas de los Kinnars, sobre tercer género en la India, se ha visto en el festival Visa off Pour en Imagen de Perpiñán y actualmente está rodando por diferentes espacios de la península. El trabajo sobre peredadores y canteros de la Isla de Menorca, ha sido recientemente premiado al vigésimo Premio Jóvenes Fotógrafo(e)s de Cataluña otorgado por INSPAI.

ARTISAN MENORCA

This photo report is a tribute to all the people who live and work in artisanal and traditional jobs on the island of Menorca. Some of these trades are disappearing, others have already done so, and many others have evolved to adapt to the new times. Even so, some Menorcans opt for these types of work to keep the culture of their land alive. Plowmen, fishermen, stonemasons, blacksmiths, spars, masters of the trade… some have followed the family business of their parents, even their grandparents, and today continue to work to preserve and give added value to the craft. These manual arts professionals see how their vocations are being lost over the years and the new generations choose to dedicate themselves to other jobs, mostly in the tourism sector. The craftsmanship of the island of Menorca marks a cultural identity that, for now, still endures despite the constant changes that the island is going through. With these photographs I invite you to reflect and share a journey towards the authenticity of the island of Menorca, to get to know its characters and different ways of working, and therefore of living. A report made thanks to the artistic residence F16 of Es Far Cultural that was made during the months of October and November 2021.

Anna Lofi (Reus, 1993). Graduated in audiovisual communication (URV), and specialized in photojournalism at the Autonomous University of Barcelona (2021). During Erasmus (2015), she collaborated with “Televísió de Catalunya” making reports for the program “Blog Europa” and in the 2015-16 academic year she was an intern at the Photographic Social Vision foundation. Anna Lofi has volunteered in several NGOs such as the Vicente Ferrer Foundation in rural India, No Name Kitchen on the Balkan route or Valencia Refuge on the Polish-Ukraine border, working as a photojournalist and reporter. Some of his works have won prizes and scholarships by being exhibited in different rooms and socio-cultural facilities in Catalonia. The photo report Hijras, the daughters of the Kinnars, about the third gender in India, has been seen at the Visa off Pour l’Image festival in Perpignan and is currently filming in different areas of the peninsula. The work on scavengers and stonemasons on the Island of Menorca has recently been awarded the twentieth Young Photographers of Catalonia Prize awarded by INSPAI.