TRILOGIA D’ARQUITECTURES POC COMUNES

Allò que és corrent pot passar desapercebut: pot esdevenir una quotidianitat invisible, un mitjà perfecte i silent. , una repetició satisfactòriament poc original. A la “Trilogia d’arquitectures poc comunes” assistim a tres models arquitectònics concebuts fora del que és habitual, tres crits de marbre, vidre i formigó que tenen, precisament, la missió de no passar inadvertits. A Turkmenistan és reflecteix, a través de l’arquitectura d’Asgabat, l’esperit totalitarista d’un règim polític autoritari i ostentós. Bolívia exposa la cultura indígena, la modernització d’aquesta i l’esperit comercial a través dels Cholets de El Alto, i un resort Disney a Orlando, als Estats Units, converteix la infraestructura hotelera en una extensió del parc d’atraccions a cop de pop i color.

Des de la mirada d’Arnau Rovira Vidal, allò poc comú pren una dimensió genuïna, particular i situada. Tres retrats d’espais allunyats geogràficament que clamen alhora la necessitat d’individualització, de reflex identitari i de reclam utilitarista de l’arquitectura. Ja sigui per imposar control, per atraure visitants i ostentar riquesa o per a perpetrar el somni capitalista, cadascuna d’elles busca una veu pròpia i única entre totes les arquitectures globals possibles.

 

(Text Núria Nia)

Arnau Rovira. Neix a Barcelona el 1984. Estudia Direcció de fotografia a l’ESCAC fins al 2009 on es dedica al cine i el vídeo, com a realitzador i director de fotografia. El 2015 es muda a Madrid per estudiar fotografia a EFTI i LENS i a partir del 2017 es dedica plenament a la fotografia. Ha exposat a diversos festivals com Revela’t, Mirades o Pa-ta- ta a Granada. Els seus projectes han estat publicats a diferents mitjans com El País semanal, XL Semanal, De Standaard, De Morgen, Wired, British Journal of Photography, Ignant, GUP o Diari ARA. Recentment ha publicat dos fotollibres: “Trilogía de arquitecturas poco comunes” (Noom Books 2020) i “Flash” (2021). Actualment alterna projectes personals amb encàrrecs editorials relacionats amb l’arquitectura i el disseny. També forma part de l’organització del festival de fotografia Mirades, al Baix Empordà.

TRILOGIA DE ARQUITECTURAS POCO COMUNES

Lo corriente puede pasar desapercibido: puede convertirse en una cotidianidad invisible, un medio perfecto y silente. , una repetición satisfactoriamente poco original. En la “Trilogía de arquitecturas poco comunes” asistimos a tres modelos arquitectónicos concebidos fuera de lo habitual, tres gritos de mármol, vidrio y hormigón que tienen, precisamente, la misión de no pasar inadvertidos. En Turkmenistán se refleja, a través de la arquitectura de Asgabat, el espíritu totalitarista de un régimen político autoritario y ostentoso. Bolivia expone la cultura indígena, la modernización de ésta y el espíritu comercial a través de los Cholets de El Alto, y un resort Disney en Orlando, en Estados Unidos, convierte a la infraestructura hotelera en una extensión del parque de atracciones a golpe de pulpo y color.
Desde la mirada de Arnau Rovira Vidal, lo poco común toma una dimensión genuina, particular y situada. Tres retratos de espacios alejados geográficamente que claman al mismo tiempo la necesidad de individualización, de reflejo identitario y de reclamo utilitarista de la arquitectura. Ya sea para imponer control, atraer visitantes y ostentar riqueza o perpetrar el sueño capitalista, cada una de ellas busca una voz propia y única entre todas las arquitecturas globales posibles.

 

(Texto Núria Nia)

Arnau Rovira. Nace en Barcelona en 1984. Estudia Dirección de fotografía en ESCAC hasta 2009 donde se dedica al cine y el vídeo, como realizador y director de fotografía. En 2015 se muda a Madrid para estudiar fotografía en EFTI y LENS y a partir de 2017 se dedica plenamente a la fotografía. Ha expuesto en varios festivales como Revela’t, Mirades o Patata en Granada. Sus proyectos han sido publicados en diferentes medios como El País semanal, XL Semanal, De Standaard, De Morgen, Wired, British Journal of Photography, Ignant, GUP o Diari ARA. Recientemente ha publicado dos fotolibros: “Trilogía de arquitecturas poco comunes” (Noom Books 2020) y “Flash” (2021). Actualmente alterna proyectos personales con encargos editoriales relacionados con la arquitectura y el diseño. También forma parte de la organización del festival de fotografía Mirades, en el Baix Empordà.

TRILOGY OF UNUSUAL ARCHITECTURES

What is common can go unnoticed: it can become an invisible everyday life, a perfect and silent medium. , a satisfyingly unoriginal rehash. In the “Trilogy of unusual architectures” we see three architectural models conceived out of the ordinary, three screams of marble, glass and concrete that have, precisely, the mission not to go unnoticed. In Turkmenistan, the totalitarian spirit of an authoritarian and ostentatious political regime is reflected through the architecture of Ashgabat. Bolivia exhibits the indigenous culture, its modernization and the commercial spirit through the Cholets of El Alto, and a Disney resort in Orlando, in the United States, turns the hotel infrastructure into an extension of the amusement park with pop and color

From the perspective of Arnau Rovira Vidal, the uncommon takes on a genuine, particular and situated dimension. Three portraits of geographically distant spaces that call at the same time for the need for individualization, identity reflection and utilitarian claim of architecture. Whether to impose control, to attract visitors and display wealth or to perpetrate the capitalist dream, each of them seeks its own and unique voice among all possible global architectures.

 

(Text of Núria Nia)

Arnau Rovira. Born in Barcelona in 1984. He studied Photography Direction at the ESCAC until 2009 where he dedicated himself to film and video, as a producer and director of photography. In 2015 he moved to Madrid to study photography at EFTI and LENS and from 2017 he dedicated himself fully to photography. He has exhibited at several festivals such as Revela’t, Mirades or Pa-tata in Granada. His projects have been published in different media such as El País semanal, XL Semanal, De Standaard, De Morgen, Wired, British Journal of Photography, Ignant, GUP or Diari ARA. He has recently published two photo books: “Trilogía de arquitecturas poco comunes” (Noom Books 2020) and “Flash” (2021). He currently alternates personal projects with editorial commissions related to architecture and design. He is also part of the organization of the Mirades photography festival, in the Baix Empordà.