IDILI MEDITERRANI

Idili Mediterrani és el retrat des d’una mirada estrangera de la Menorca dels anys seixanta als noranta. L’exposició se centra en una selecció del treball de Reno Wideson que mostra les formes de vida i subsistència als ports de l’illa durant el període dels seixanta als vuitanta, com la pesca, el comerç local als ports i àrees circumdants, el transport marítim o les activitats d’oci.

Reno Wideson (1920 – 2020) va ser un dels fotògrafs xipriotes més importants, deixant innombrables materials de la vida quotidiana, el paisatge i la gent de Xipre. La seva contribució a la imatge de Xipre dels anys quaranta, 50 i 60 va ser especial, ja que el 1949 va ser contractat a l’Oficina de Desenvolupament Turístic de recent creació. El 1960 va marxar a Anglaterra on va treballar per a la BBC. L’enyorança del mediterrani va fer que cerqués un lloc pròxim on poder passar temporades recordant la Xipre natal. Va descobrir Menorca i s’hi va establir entre els estius de 1963 fins a principis del segle XXI, èpoques en què documentà el mar, els ports, els vaixells i la vida de la seva família durant els estius menorquins.

IDILI MEDITERRÁNEO

Idili Mediterráneo es el retrato desde una mirada extranjera de la Menorca de los años sesenta a los noventa. La exposición se centra en una selección del trabajo de Reno Wideson que muestra las formas de vida y subsistencia a los puertos de la isla durante el periodo de los sesenta a los ochenta, como la pesca, el comercio local a los puertos y áreas circundantes, el transporte marítimo o las actividades de ocio.

Reno Wideson (1920 – 2020) fue uno de los fotógrafos chipriotas más importantes, dejando innumerables materiales de la vida cotidiana, el paisaje y la gente de Chipre. Su contribución a la imagen de Chipre de los años cuarenta, 50 y 60 fue especial, puesto que el 1949 fue contratado a la Oficina de Desarrollo Turístico de reciente creación. El 1960 marchó en Inglaterra donde trabajó para la BBC. La añoranza del mediterráneo hizo que buscara un lugar próximo donde poder pasar temporadas recordando la Chipre natal. Descubrió Menorca y se estableció entre los veranos de 1963 hasta principios del siglo XXI, épocas en que documentó el mar, los puertos, los barcos y la vida de su familia durante los veranos menorquines.

MEDITERRANEAN IDILI

Mediterranean Idili is the portrait from a foreign look of the Minorca from the 1960s to the 1990s. The exhibition focuses on a selection of Reno Wideson’s work showing life and subsistence in the island’s ports during the period from the 1960s to the 1980s, such as fishing, local trade in surrounding ports and areas, sea transport, or leisure activities.

Reno Wideson (1920–2020) was one of the most important Cypriot photographers, leaving countless materials from everyday life, landscape and the people of Cyprus. His contribution to Cyprus’s image of the 1940s, 50s and 60s was special, as in 1949 he was employed by the newly created Bureau of Tourism Development. In 1960 he moved to England where he worked for the BBC. The sense of the Mediterranean caused him to search for a nearby place where he could spend seasons remembering native Cyprus. He discovered Minorca and settled there from the summers of 1963 until the early 21st century, when he documented the sea, ports, ships and the life of his family during the Minorcan summers.