MALES TERRES

«El que neix sota l’aigua roman sota l’aigua»

A pocs metres d’on passen les turbines dels avions plenes de turistes que només busquen sol i platges, hi ha una zona on sembla que no ha passat res des de fa més d’un segle. Les històries de les terres interiors d’aquesta illa suren a part, com les de tots els suburbis, segregades del que sembla important per a la resta del món. Relats ocults en les vivències del dia a dia, la crònica de la degradació d’un territori que es dirigeix inexorablement cap a la desolació. Aquestes “males terres” del sud de l’illa de Mallorca encara emanen una essència de venjança i enveja…de paciència i somriures a parts iguals, I és que poc o res importa quan un és a prop d’un foc i pot alimentar-se un dia més… Hi va haver un temps on els pagesos que treballaven aquestes terres que, durant segles van romandre cobertes per les aigües del pantà, van deixar-se endur per l’ambició i, utilitzant els molins de vent per dessecar el pantà, acabaren regant la terra amb l’aigua de la mar… i la sal va acabar amb tot. Després es va construïr l’aeroport, i des de llavors l’ambició ja no són les aigües ni l’agricultura, ara són els turistes que, any rere any no aturen de créixer amb nombre mentre el territori per a la subsistència dels que sobreviuen a l’illa disminueix. Però Sant Jordi, el poble que com a tòtem d’una època passada s’erigeix amb passivitat sobre el turó on està construït, veu passar el temps sotmès a l’ostracisme i l’oblid sent part i testimoni dels fenòmens que canvien a l’illa. “Badlands” és un retrat d’aquestes terres i aquesta gent que, tot i que podria ser que només existeixen a l’imaginari del fotògraf, amb tota seguretat podria ser qualsevol altre territori de la mar Mediterrània.

 

(Celtia Traviesas i Tomeu Coll)

Tomeu Coll (Mallorca). La devoció i obssessió envers la fotografía i les diferents formes de contar històries, han portat la seva feina a ser valorada per diferents mitjans de comunicació internacionals, amb els que segueix treballant a dia d’avui, com ara Smithsonian Magazine, Stern, Der Spiegel, etc… Ha participat a diferents festivals de Fotografía i Art internacionalment, com ara al Festival de Fotografia Cortona on the move a Itàlia, el Winter Art Festival de Sarajevo, Festival Circulations a Paris o al Formentera Fotogràfica entre d’altres. Des del 2006 col.labora activament en diferents projectes amb la fotògrafa Donna Ferrato a Nova York, amb la que a més ha realitzat varis Tallers de Fotografia arreu del mòn. La seva obra està representada per la galeria Jacques Cerami de Bèlgica. A fnals del 2019 va publicar el llibre amb el seu projecte de llarga durada, Badlands amb l’editorial Kehrer Verlag d’Alemanya. Actualment tambè treballa com a comissari accidental de fotografia alhora que segueix amb els seus projectes personals.

MALAS TIERRAS

«Lo que nace bajo el agua permanece bajo la agua»

A pocos metros de donde pasan las turbinas de los aviones llenas de turistas que solo buscan sol y playas, hay una zona donde parece que no ha pasado nada desde hace más de un siglo. Las historias de las tierras interiores de esta isla flotan aparte, como las de todos los suburbios, segregadas del que parece importando para el resto del mundo. Relats ocultos en las vivencias del día a día, la crónica de la degradación de un territorio que se dirige inexorablemente hacia la desolación. Estas “malas tierras” del sur de la isla de Mallorca todavía emanan una esencia de venganza y envidia…de paciencia y sonrisas a partes iguales, Y es que poco o nada importa cuando uno es cerca de un fuego y puede alimentarse un día más… Hubo un tiempo donde los campesinos que trabajaban estas tierras que, durante siglos permanecieron cubiertas por las aguas del pantano, se dejaron llevar por la ambición y, utilizando los molinos de viento para desecar el pantano, acabaron regando la tierra con el agua del mar… y la sal acabó con todo. Después se va construïr el aeropuerto, y desde entonces la ambición ya no son las aguas ni la agricultura, ahora son los turistas que, año tras año no paran de crecer con número mientras el territorio para la subsistencia de los que sobreviven en la isla disminuye. Pero San Jorge, el pueblo que como tótem de una época pasada se erige con pasividad sobre el cerro donde está construido, voz pasar el tiempo sometido al ostracismo y el oblid siendo parte y testigo de los fenómenos que cambian en la isla. “Badlands” es un retrato de estas tierras y esta gente que, a pesar de que podría ser que solo existen al imaginario del fotógrafo, con toda seguridad podría ser cualquier otro territorio del mar Mediterráneo.

 

(Celtia Traviesas y Tomeu Coll)

Tomeu Coll (Mallorca). La devoción y obssessióhacia la fotografía y las diferentes formas de contar historias, han llevado su trabajo a ser valorada por diferentes medios de comunicación internacionales, con los que sigue trabajando a día de hoy, como por ejemplo Smithsonian Magazine, Stern, Der Spiegel, etc… Ha participado a diferentes festivales de Fotografía y Arte internacionalmente, como por ejemplo al Festival de Fotografía Cortona donde the move en Italia, el Winter Arte Festival de Sarajevo, Festival Circulations a Paris o en el Formentera Fotográfica entre otros. Desde el 2006 colabora activamente en diferentes proyectos con la fotógrafa Donna Ferrato en Nueva York, con la que además ha realizado varios Talleres de Fotografía en todo el mòn. Su obra está representada por la galería Jacques Cerami de Bélgica. A fnals del 2019 publicó el libro con su proyecto de larga duración, Badlands con el editorial Kehrer Verlag de Alemania. Actualmente tambè trabaja como comisario accidental de fotografía a la vez que sigue con sus proyectos personales.

BADLANDS

«What is born underwater remains underwater»

A few metres away from where the turbines pass from planes full of tourists looking only for sunshine and beaches, there is an area where nothing seems to have happened for more than a century. Stories of the interior lands of this island float apart, like those of all suburbs, segregated from what seems important to the rest of the world. Hidden references in day-to-day experiences chronicle the degradation of a territory that is inexorably directed towards desolation. These “bad lands” of the south of the island of Majorca still emanate a essence of revenge and envy … of patience and smiles equally, and that is that little or nothing matters when one is near a fire and can feed one more day… There was a time when the peasants who worked these lands that, for centuries, remained covered by the swamp water, were hardened by ambition and, using windmills to discard the swamp, ended up irrigating the land with the seawater… And salt ended everything. After the airport was built, and since then the ambition is no longer water or agriculture, it is now tourists who, year after year, do not stop growing in numbers while the territory for the subsistence of those who survive on the island decreases. But St. George, the people who, as a totem from a past period, are passively erected on the hill where it is built, see time subjected to ostracism and forgotten, being part and witness to the changing phenomena on the island. “Badlands” is a portrait of these lands and people who, although they may only exist in the photographer’s imagination, could certainly be any other territory in the Mediterranean Sea.

 

(Celtia Traviesas and Tomeu Coll)

Tomeu Coll (Mallorca). The devotion and obsession with photography and the various ways of storytelling have led to his work being valued by different international media, with which he continues to work today, such as Smithsonian Magazine, Stern, Der Spiegel, etc. She has participated in various festivals of photography and art internationally, such as the Cortona on the move in Italy, the Winter Art Festival in Sarajevo, the Circulations Festival in Paris, and the Photographic Form. Since 2006 she has been actively involved in various projects with photographer Donna Ferrato in New York City, with whom she has also done several Photography Workshops across the world. His work is represented by the Jacques Cerami gallery in Belgium. In 2019 he published the book with his long-term project, Badlands with the publishing house Kehrer Verlag of Germany. Currently tambo works as an accidental commissioner for photography while continuing his personal projects.