NEVER NEVERLAND

Neverland és una illa fictícia on els seus habitants, anomenats “els nens perduts”, són coneguts per negar-se a créixer, vivint sense regles ni responsabilitats i passant gairebé la major part del temps gaudint o vivint aventures. Never Neverland representa el trànsit vital cap a l’adultesa mitjançant l’autoexposició de moments íntims relacionats amb la crisi, la recerca i l’evasió, la pèrdua i l’amor. L’ exploració del llindar entre la joventut i l’adultesa, inherent a l’experiència humana, es representa aquí com l’esquerda des de la qual emergeixen la vulnerabilitat, els conflictes interns i l’anhel per les experiències estimulants. La benvinguda, encara que amb tints de rebuig, a un trànsit vital que se situa a cavall entre la innocència i la presa de consciència; la resistència a la monotonia i les responsabilitats; la recerca de llibertat i el pes de la construcció social de fer-se adult. Never Neverland exposa aquest ritu de pas com la representació visual d’un límit fictici, envoltat d’una atmosfera dolorosa però plena de desitjos.

Vanessa Roca (La Ràpita, 1990). És fotògrafa i educadora resident a Barcelona. El seu treball gira al voltant d’un interès per la representació de la identitat i les transicions vitals, partint d’un exercici autoreferencial, sovint des d’un procés molt intuïtiu i majoritàriament en format analògic. Entre el 2020 i el 2022, el seu treball ha estat exposat en diferents exposicions col·lectives a Espanya, Polònia i França. El seu projecte ‘Never Neverland’ ha guanyat quatre premis als Visionats d’Art Photo Bcn, ha estat finalista al 16è Fòrum Fotogràfic Can Basté i ha estat seleccionat per a Fer Foc II. Durant aquest darrer any, també ha participat com a convidada a la taula rodona ‘La intimitat com a subjecte de l’obra artística’ a l’Espai Fotogràfic Català-Roca i està facilitant processos artístics col·lectius amb l’Associació El Catalejo Fotografia Participativa.

NEVER NEVERLAND

Neverland es una isla ficticia donde sus habitantes, denominados “los niños perdidos”, son conocidos para negarse a crecer, viviendo sin reglas ni responsabilidades y pasando casi la mayor parte del tiempo disfrutando o viviendo aventuras. Never Neverland representa el tráfico vital hacia la adultez mediante la autoexposición de momentos íntimos relacionados con la crisis, la investigación y la evasión, la pérdida y el amor. La exploración del umbral entre la juventud y la adultez, inherente a la experiencia humana, se representa aquí como la grieta desde la cual emergen la vulnerabilidad, los conflictos internos y el anhelo por las experiencias estimulantes. La bienvenida, aunque con tintes de rechazo, a un tráfico vital que se sitúa a caballo entre la inocencia y la presa de conciencia; la resistencia a la monotonía y las responsabilidades; la investigación de libertad y el peso de la construcción social de hacerse adulto. Never Neverland expone este rito de como la representación visual de un límite ficticio, rodeado de una atmósfera dolorosa pero llena de deseos.

Vanessa Roca (La Ràpita, 1990). Es fotógrafa y educadora residente en Barcelona. Su trabajo gira alrededor de un interés por la representación de la identidad y las transiciones vitales, partiendo de un ejercicio autorreferencial, a menudo desde un proceso muy intuitivo y mayoritariamente en formato analógico. Entre el 2020 y el 2022, su trabajo ha sido expuesto en diferentes exposiciones colectivas en España, Polonia y Francia. Su proyecto ‘NeverNeverland’ ha ganado cuatro premios a los Visionados de Arte Photo Bcn, ha sido finalista al 16.º Foro Fotográfico Can Basté y ha sido seleccionado para Hacer Fuego II. Durante este último año, también ha participado como invitada a la mesa redonda ‘La intimidad como sujeto de la obra artística’ al Espacio Fotográfico Catalán-Roca y está facilitando procesos artísticos colectivos con la Asociación Lo Catalejo Fotografía Participativa.

NEVER NEVERLAND

Neverland is a fictional island where its inhabitants, called “Lost Children”, are known for refusing to grow up, living without rules or responsibilities and spending almost most of their time enjoying or living adventures. Never Neverland represents the vital traffic towards adulthood by self-exposure of intimate moments related to crisis, research and evasion, loss and love. Exploitation of the threshold between youth and adulthood, inherent in human experience, is represented here as the cleft from which vulnerability, internal conflict and a longing for stimulating experiences emerge. The welcome, albeit with dyes of rejection, to a vital traffic straddling innocence and awareness; the resistance to monotony and responsibilities; the pursuit of freedom and the weight of social construction to become adult. Never Neverland exposes this rite of passage as the visual representation of a fictitious limit, surrounded by a painful but wishful atmosphere.

Vanessa Roca (La Ràpita, 1990). She is a photographer and educator in Barcelona. His work revolves around an interest in the representation of identity and vital transitions, starting with a self-referential exercise, often from a very intuitive process and mostly in analog format. Between 2020 and 2022, his work has been exhibited in various collective exhibitions in Spain, Poland and France. His ‘Never Neverland’ project has won four awards at Art Photo Bcn Viewers, has been a finalist at the 16th Can Basté Photographic Forum and has been selected for Fire II. During the last year, she has also participated as a guest at the round table ‘Intimacy as a subject of artistic work’ in the Catalan-Roca Photographic Space and is facilitating collective artistic processes with the El Catalejo Participative Photography Association.