CAT

EXPOSICIÓ COL·LECTIVA DEL PROJECTE MENTORIA

ALUMNES DE L’ESCOLA D’ART DE MENORCA

Aquesta exposició és fruit del programa de mentoria de projectes fotogràfics que el Menorca Doc Fest ha fet en col·laboració amb l’Escola d’Art de Menorca (EAM), amb l’objectiu d’aproximar els processos de creació. Vilma Apesteguia, Daniel Martínez, Nerea Mora, Ricard Planes i Maria Saura, estudiants de batxillerat i cicle formatiu de l’EAM, han participat d’aquesta iniciativa per desenvolupar un treball personal amb l’acompanyament dels fotògrafs Lluís Real i Cristian P.Coll. Les propostes que avui es poden veure són el resultat de dos mesos de feina individual, de mentories virtuals i presencials i d’una residència al centre de creació Casa d’Artistes, en la qual es van fer sessions de formació, recerca de referències artístiques, experimentació fotogràfica i, sobretot, convivència. Cinc treballs fotogràfics ben diferents que comparteixen un punt de partida comú, el gènere documental i l’experiència de ser estudiant d’arts a Menorca.

CAST

EXPOSICIÓN COLECTIVA DEL PROYECTO MENTORIA

ALUMNOS DE LA ESCUELA DE ARTE DE MENORCA

Esta exposición es fruto del programa de mentoria de proyectos fotográficos que lo Menorca Doc Fest ha hecho en colaboración con la Escuela de Arte de Menorca (EAM), con el objetivo de aproximar los procesos de creación. Vilma Apesteguia, Daniel Martínez, Nerea Mora, Ricard Planes i Maria Saura, estudiantes de bachillerato y ciclo formativo del EAM, han participado de esta iniciativa para desarrollar un trabajo personal con el acompañamiento de los fotógrafos Lluís Real i Cristian P.Coll. Las propuestas que hoy se pueden ver son el resultado de dos meses de trabajo individual, de mentories virtuales y presenciales y de una residencia en el centro de creación Casa de Artistas, en la cual se hicieron sesiones de formación, investigación de referencias artísticas, experimentación fotográfica y, sobre todo, convivencia. Cinco trabajos fotográficos muy diferentes que comparten un punto de partida común, el género documental y la experiencia de ser estudiante de artes en Menorca.

ENG

COLLECTIVE EXHIBITION OF THE MENTORIA PROJECT

STUDENTS OF THE ART SCHOOL OF MENORCA

This exhibition is the result of the mentoring program of photographic projects that the Menorca Doc Fest has carried out in collaboration with the Escola d’Art de Menorca (EAM), with the aim of approximating the creation processes. Vilma Apesteguia, Daniel Martínez, Nerea Mora, Ricard Planes and Maria Saura, high school students and EAM training cycle, have participated in this initiative to develop a personal work with the accompaniment of photographers Lluís Real and Cristian P.Coll. The proposals that can be seen today are the result of two months of individual work, virtual and face-to-face mentoring and a residence in the House of Artists creation center, in which training sessions were held, research into artistic references, photographic experimentation and, above all, coexistence. Five very different photographic works that share a common starting point, the documentary genre and the experience of being an art student in Menorca.

CAT

CREUEN

DANIEL MARTÍNEZ GALLARDO

Voluntat, compromís i sobretot estima. Aquest projecte visual, que neix de la recerca d’un extens arxiu familiar, convida a reflexionar sobre si aquests valors es troben a les unions matrimonials actuals o en el desig profund de contraure matrimoni inherent en tantes generacions, el qual es veu com a objectiu i no com el desenvolupament natural de la parella. A­questes conductes sorgeixen d’un sentiment religiós heretat, o potser només és una excusa per celebrar l’amor, almenys un cop en la vida?

 

Daniel Martínez Gallardo (Maó). En l’actualitat cursa 2n de batxillerat a l’Escola d’Art de Menorca.

CAST

CREUEN

DANIEL MARTÍNEZ GALLARDO

Voluntad, compromiso y sobre todo aprecio. Este proyecto visual, que nace de la investigación de un extenso archivo familiar, invita a reflexionar sobre si estos valores se encuentran a las uniones matrimoniales actuales o en el deseo profundo de contraer matrimonio inherente en tantas generaciones, el cual se ve como objetivo y no como el desarrollo natural de la pareja. Estas conductas surgen de un sentimiento religioso heredado, o quizás solo es una excusa para celebrar el amor, al menos una vez en la vida?

 

Daniel Martínez Gallardo (Maó). En la actualidad cursa 2.º de bachillerato en la Escuela de Arte de Menorca.

ENG

CREUEN

DANIEL MARTÍNEZ GALLARDO

Will, commitment and above all appreciation. This visual project, which stems from the search for an extensive family archive, invites reflection on whether these values are found in the current marriage unions or in the profound desire to marry inherent in so many generations, which is seen as an objective and not as the natural development of the couple. A conductquestes conducts arise from an inherited religious feeling, or is it just an excuse to celebrate love, at least once in life?

 

Daniel Martínez Gallardo (Maó). Currently he runs 2nd high school in the Escuela de Arte de Menorca.

CAT

EL CAMÍ

MARIA SAURA

La vida són constants canvis que et succeeixen cada dia, alguns de bons, d’altres no tant, però tots aporten alguna cosa que et fan créixer com a persona i evolucionar. Els problemes els has d’afrontar i anar superant de la millor manera possible, fins i tot has d’aprendre a conviure-hi. Aquest projecte és una reflexió sobre la importància d’avançar, saber estar amb una mateixa i conèixer-se.

 

Maria Saura (Maó). En l’actualitat estudio el 1r curs de Gràfica Impresa a l’Escola Massana de Barcelona. Vaig estudiar a l’Escola d’Art de Menorca el cicle de grau mitjà d’Assistència al Producte Gràfic Imprès.

CAST

EL CAMÍ

MARIA SAURA

La vida son constantes cambios que te suceden cada día, algunos de bonos, otros no tanto, pero todos aportan algo que te hacen crecer como persona y evolucionar. Los problemas los tienes que afrontar e ir superando de la mejor manera posible, incluso tienes que aprender a convivir. Este proyecto es una reflexión sobre la importancia de avanzar, saber estar con una misma y conocerse.

 

Maria Saura (Maó). En la actualidad estudio el 1.º curso de Gráfica Impresa en la Escuela Massana de Barcelona. Estudié en la Escuela de Arte de Menorca el ciclo de grado mediano de Asistencia al Producto Gráfico Imprimido.

ENG

EL CAMÍ

MARIA SAURA

Life is a constant change that happens to you every day, some good, some not so good, but they all bring something that makes you grow as a person and evolve. You have to face and overcome problems in the best possible way, you even have to learn to live together. This project is a reflection on the importance of moving forward, knowing how to be with one and knowing one.

 

Maria Saura (Maó). I currently study the 1st Class of Business Graphic at the Massana School in Barcelona. I studied at the Escuela de Arte de Menorca the cycle of average degree of Assistance in Printed Graphic Product.

CAT

MEMÒRIA D’UNA ROCA

NEREA MORA SOLÁ

Federico Solá Pretus, el meu avi, formava part de l’OJE (Organització Juvenil Espanyola) i, juntament amb els seus companys, van obrir noves seccions a la cova d’en Xoroi, devers l’any 1960. Poc després, aquesta cova es convertiria en la primera versió de la qual avui dia és la discoteca de la cova d’en Xoroi.

Aquest episodi ha acompanyat sempre la meva mare, episodi que la va conduir, en la seva joventut, a endinsar-se en el món de l’espeleologia. Tant amb família com amb amics, ma mare va crear uns vincles especials durant aquestes expedicions.

A través d’aquest projecte vull tractar la memòria i el valor que tenen per mi els seus records.

 

Nerea Mora Solá (Maó). En l’actualitat cursa 2n curs de cicle formatiu d’Assistència al Producte Gràfic Imprès a l’Escola d’Art de Menorca.

CAST

MEMÒRIA D’UNA ROCA

NEREA MORA SOLÁ

Federico Solá Pretus, mi abuelo, formaba parte del OJE(Organización Juvenil Española) y, junto con sus compañeros, abrieron nuevas secciones a la cueva de en Xoroi, devers en 1960. Poco después, esta cueva se convertiría en la primera versión de la cual hoy en día es la discoteca de la cueva de en Xoroi.

Este episodio ha acompañado siempre mi madre, episodio que la condujo, en su juventud, a adentrarse en el mundo de la espeleología. Tanto con familia como con amigos, mi madre creó unos vínculos especiales durante estas expediciones.

A través de este proyecto quiero tratar la memoria y el valor que tienen por mí sus recuerdos.

 

Nerea Mora Solá (Maó). En la actualidad cursa 2.º curso de ciclo formativo de Asistencia al Producto Gráfico Imprimido en la Escuela de Arte de Menorca.

ENG

MEMÒRIA D’UNA ROCA

NEREA MORA SOLÁ

Federico Solá Pretus, my grandfather, was part of the Spanish Youth Organization (OJE) and, together with his colleagues, opened new sections in the cave of Xoroi, in about 1960. Shortly afterwards, this cave would become the first version of what is now the discotheque of Xoroi’s cave.

This episode has always accompanied my mother, an episode which led her, in her youth, to enter the world of speleology. Both family and friends, my mother created special ties during these expeditions.

Through this project, I want to deal with the memory and value that your memories have for me.

 

Nerea Mora Solá (Maó). Currently race 2nd course of training in Graphic Product Assistance Printed at the Menorca School of Art.

CAT

SOSPIR / INSTANTS OCULTS

VILMA APESTEGUIA DÍAZ

Després de molt pensar i reflexionar he decidit representar la figura d’una mare, concretament la meva. Hi ha molts tipus de mare; jo no en vull mostrar una de perfecta, sinó una mare cansada i en la soledat de la intimitat. La meva mare no és com totes les altres, perquè no n’hi ha cap d’igual. Per això, vull captar els seus moments més íntims, com en l’instant de trobar la pau després d’un llarg dia. 

 

Vilma Apesteguia Díaz (Ciutadella de Menorca). En l’actualitat cursa 2n de batxillerat a l’Escola d’Art de Menorca.

CAST

SOSPIR / INSTANTS OCULTS

VILMA APESTEGUIA DÍAZ

Después de mucho pensar y reflexionar he decidido representar la figura de una madre, concretamente la mía. Hay muchos tipos de madre; yo no quiero mostrar una de perfecta, sino una madre cansada y en la soledad de la intimidad. Mi madre no es como todas las otras, porque no hay ninguno de igual. Por eso, quiero captar sus momentos más íntimos, como en el instante de encontrar la paz después de un largo día.

 

Vilma Apesteguia Díaz (Ciutadella de Menorca). En la actualidad cursa 2.º de bachillerato en la Escuela de Arte de Menorca.

ENG

SOSPIR / INSTANTS OCULTS

VILMA APESTEGUIA DÍAZ

After much thought and reflection, I have decided to represent the figure of a mother, specifically mine. There are many types of mother; I don’t want to show a perfect one, but a tired mother and the loneliness of intimacy. My mother’s not like all the others, because there’s none of them. That is why I want to capture your intimate moments, as in the moment of finding peace after a long day.

 

Vilma Apesteguia Díaz (Ciutadella de Menorca). Currently he runs 2nd high school in the Escuela de Arte de Menorca.