CAT

SACRIFICI

TOMEU COLL

Sardenya és una illa antiga, rica en tradicions i supersticions que s’han conservat en el temps. Fenicis, egipcis, aragonesos, italians… han intentat fer-se amb el control de l’illa al llarg del temps, però ningú ha aconseguit doblegar el poble sard, que a part d’haver-se convertit en un dels pobles més resistents de l’Europa mediterrània, també és considerat com una de les civilitzacions més antigues d’Europa.

 

A Sardenya sembla que encara sobreviuen algunes d’aquestes creences i tradicions —tot i que semblen basades en lluites ciclòpies en el temps del caos— esculpides en pedra en forma de tòtems sagrats, cases de bruixes o tombes de gegants, que han estat utilitzades com a símbols identitaris que han contribuït a la resistència davant els invasors que han intentat conquerir l’illa des de fa mil·lennis.

 

I així ho deixen entreveure els seus mamutonis, boes i merdules, «accabadorest», humans amb simbiosi amb la natura més salvatge, transmigracions de les ànimes humanes cap al món animal, celebrant qualsevol ritu entorn a les estacions de l’any i a les collites, acompanyant la vida en totes les seves etapes, però també al ritme de cada un dels seus pobles que s’amaguen a les muntanyes de la Barbaja, el cor que batega enmig de l’illa més gran de la Mar Mediterrània.

 

 

La creació d’aquesta obra ha rebut el suport de l’Institut d’Estudis Baleàrics

Tomeu Coll és un fotògraf documental amb una mirada misteriosa i un interès cap a totes aquelles coses que existeixen fora del que Guy Debord consideraria com a «societat de l’espectacle».

El seu treball serveix per mostrar aspectes diferents de l’aïllament, ja sigui geogràfic, real o imaginari. La seva obra documental ha estat guardonada en diverses ocasions i s’ha mostrat en diverses institucions d’arreu del món, entre les quals la Galeria Aperture i el centre La Nacional a Nova York. El 2016 va ser nomenat «fotògraf emergent» per a la revista Smithsonian Magazine (EUA) pel seu projecte en curs Badlands, que va publicar el passat 2019 i que va mostrar en la quarta edició del Menorca Doc Fest 2022. Actualment, treballa per diferents mitjans de comunicació internacionals com ara Stern, Der Spiegel, L’Illustre, The Guardian, LFI, etc. És cofundador, juntament amb la fotògrafa Donna Ferrato, dels tallers Erotic Eye Trilogy i Sacred Eye, impartits des del 2014.

CAST

SACRIFICI

TOMEU COLL

Cerdeña es una isla antigua, rica en tradiciones y supersticiones que se han conservado en el tiempo. Fenicios, egipcios, aragoneses, italianos… han intentado hacerse con el control de la isla a lo largo del tiempo, pero nadie ha conseguido doblar el pueblo sardo, que aparte de haberse convertido en uno de los pueblos más resistentes de la Europa mediterránea, también es considerado como una de las civilizaciones más antiguas de Europa.

 

En Cerdeña parece que todavía sobreviven algunas de estas creencias y tradiciones —a pesar de que parecen basadas en luchas ciclópeas en el tiempo del caos— esculpidas en piedra en forma de tótems sagrados, casas de brujas o tumbas de gigantes, que han sido utilizadas como símbolos identitarios que han contribuido a la resistencia ante los invasores que han intentado conquistar la isla desde hace milenios.

 

Y así lo dejan entrever sus mamutonis, boas y merdules, «accabadorest», humanos con simbiosis con la natura más salvaje, transmigraciones de las almas humanas hacia el mundo animal, celebrando cualquier rito entorno en las estaciones del año y a las cosechas, acompañante la vida en todas sus etapas, pero también al ritmo de cada uno de sus pueblos que se esconden en las montañas de la Barbaja, el coro que late en medio de la isla más grande del Mar Mediterráneo.

 

 

La creación de esta obra ha recibido el apoyo del Instituto de Estudios Baleáricos

Tomeu Coll es un fotógrafo documental con una mirada misteriosa y un interés hacia todas aquellas cosas que existen fuera del que Guy Debord consideraría como «sociedad del espectáculo».

Su trabajo sirve para mostrar aspectos diferentes del aislamiento, ya sea geográfico, real o imaginario. Su obra documental ha sido galardonada en varias ocasiones y se ha mostrado en varias instituciones de todo el mundo, entre las cuales la Galería Aperture y el centro La Nacional en Nueva York. El 2016 fue nombrado «fotógrafo emergente» para la revista Smithsonian Magazine (EE. UU.) por su proyecto en curso Badlands, que publicó el pasado 2019 y que mostró en la cuarta edición del Menorca Doc Fest 2022. Actualmente, trabaja por diferentes medios de comunicación internacionales como por ejemplo Stern, Der Spiegel, El Illustre, The Guardian, LFI, etc. Es cofundador, junto con la fotógrafa Donna Ferrato, de los talleres Erotic Eye Trilogy y Sacred Eye, impartidos desde el 2014.

ENG

SACRIFICI

TOMEU COLL

Sardinia is an ancient island, rich in traditions and superstitions that have been preserved in time. Phoenicians, Egyptians, Aragonese, Italians… They have tried to take control of the island over time, but no one has succeeded in doubling the Sardinian people, who, apart from having become one of the most resistant peoples in Mediterranean Europe, are also regarded as one of the oldest civilisations in Europe.

 

In Sardinia it seems that some of these beliefs and traditions still survive—although they seem to be based on cycloptic struggles in the time of chaos—sculpted in stone in the form of sacred totems, witch houses, or tombs of giants, which have been used as identifiable symbols that have contributed to the resistance to invaders who have been attempting to conquer the island for millennia.

 

And they let it glimpse their mamutonis, boas and merdules, “Acabulous”, humans with symbiosis with the wildest nature, transmigration of human souls into the animal world, celebrating any rite around the seasons and harvests, accompanying life in all its stages, but also at the pace of each of its peoples hiding in the mountains of La Barbaja, the heart beating in the middle of the largest island in the Mediterranean Sea.

 

 

The creation of this work has been supported by the Institute for Balearic Studies

Tomeu Coll is a documentary photographer with a mysterious look and an interest in all those things that exist outside of what Guy Debord would regard as a “show society”.

His work serves to show different aspects of isolation, whether geographical, real or imaginary. His documentary work has been awarded several times and has been shown in various institutions around the world, including the Aperture Gallery and the La Nacional Center in New York. In 2016 he was named “emerging photographer” for Smithsonian Magazine (US) for his ongoing project Badlands, which he published in 2019 and which he showed in the fourth edition of the Menorca Doc Fest 2022. He currently works for various international media outlets such as Stern, Der Spiegel, L’Illustre, The Guardian, LFI, etc. He is co-founder, along with photographer Donna Ferrato, of the Erotic Eye Trilogy and Sacred Eye workshops, taught since 2014.