Fotografia Transpirinenca

Convocatòria oberta per al Panorama de la fotografia jove europea

Fotogràfica transpirinenca

 

Transpyrénéenne Photographique (Fotogràfica transpirinenca) és un projecte liderat per tres agents transfronterers (Ceret, Barcelona, Menorca) reconeguts en l’àmbit de la fotografia contemporània, implicats en la difusió de l’obra d’autors/es, en l’organització de mediacions entre professionals i públic i en residències de creació. L’objectiu d’aquesta col·laboració és aglutinar les seves xarxes per conèixer nous públics i artistes transfronterers.

 

Es tracta d’un recorregut de cooperació transfronterera i immersiva que permet col·laborar entre agents transfronterers. Aquest recorregut es desenvoluparà en tres reunions presencials a Ceret, Barcelona i Menorca i una sessió a distància. En cada una d’aquestes trobades es desenvoluparà un programa de treball específic.

 

El programa de cooperació es dirigeix a joves titulats de cinc escoles a banda i banda dels Pirineus i de les Illes Balears. De fet, la mobilitat d’artistes i agents culturals és dificultosa a causa de nombrosos obstacles, especialment els lingüístics, com també per la falta d’accés a la xarxa cultural del veí fronterer. Per aquesta raó, els intercanvis habitualment es redueixen a una petita part del potencial real, limitant-se a la realització d’exposicions dedicades al panorama de la creació jove.

 

Com a reacció, aquest projecte pretén estructurar una xarxa d’agents de l’àmbit de la fotografia contemporània formada per artistes, associacions, escoles d’art i fotografia, així com institucions culturals de banda i banda dels Pirineus i de les Illes Balears, on tots els components compartim objectius comuns. 

Transpyrénéenne Photographique compta amb el suport de l’Euroregió Pirineus-Mediterrani. 

 

La convocatòria constitueix la posada en marxa d’aquest projecte per seleccionar els joves artistes graduats que participaran en totes les trobades, les quals es duran a terme entre setembre de 2023 i març de 2024. 

 

 

Procediment

 

Se seleccionarà un dossier per escola. L’obra fotogràfica seleccionada s’exposarà durant aproximadament un mes i en aquest ordre: Ceret, Menorca i Barcelona. Aquestes tres exposicions s’acompanyaran d’una inauguració i activitats paral·leles, les quals reuniran tots els fotògrafs seleccionats i els professionals del sector. 

 

En aquestes trobades també es faran unes jornades col·lectives de treball, al voltant de temàtiques com la situació dels joves artistes, la mediació de joves fotògrafs amb el públic o orientació en aspectes de caràcter financer (sistema d’ajudes, beques, subvencions, etc.). Així mateix, els joves fotògrafs seran convidats a presentar els seus treballs, en format de visita guiada, durant les exposicions.

 

Se seleccionaran cinc artistes joves provinents de les escoles col·laboradores (dos artistes d’Occitània, dos artistes de Catalunya i un de les Illes Balears), els quals participaràn de la itinerància d’exposicions a Ceret, Menorca i Barcelona.

 

En aquests esdeveniments, els joves fotògrafs es podran beneficiar de la influència dels tres  agents culturals, els quals treballen en l’àmbit de la fotografia contemporània a escala nacional i internacional. Aquestes trobades constituiran un autèntic accelerador, en una etapa clau de la carrera, per a beneficiar-se del suport d’institucions culturals reconegudes, permetent emprendre un autèntic camí de professionalització.

 

 

Objectius dels esdeveniments

 

 • Donar suport i promoure la recerca fotogràfica.
 • Promoure la trobada entre les diferents escoles d’art i fotografia.
 • Oferir al públic una obertura cap a la creació jove contemporània.

 

 

Termini per presentar candidatures

 

 • 17 de juliol de 2023: termini per presentar sol·licituds.
 • 25 de juliol de 2023: selecció del cinc fotògrafs per part dels tres agents culturals (Centre d’Art i Fotografia Lumière d’Encre, Es Far Cultural i Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya)

 

 

Calendari provisional dels esdeveniments (assistència obligatòria)

 

El calendari final serà validat per les tres estructures i s’informarà del calendari definitiu als artistes seleccionats.

 • Del 26 a l’1 d’octubre de 2023: estada a Ceret (França), amb la presència de joves fotògrafs seleccionats. Inauguració i obertura de l’exposició Panorama de la fotografia jove europea.
 • 14 al 18 de novembre de 2023: comprèn el viatge i dos dies d’estada  a Menorca (Illes Balears) amb la amb la presència de joves fotògrafs i fotògrafes, representants d’institucions culturals i experts. Inauguració i obertura de l’exposició Panorama de la fotografia jove europea a Menorca.
 • 5 i 6 de Març de 2024: trobada a Barcelona (Catalunya) amb la presència de joves graduats, representants d’institucions culturals i experts, així com alumnes graduats que van presentar la solicitud però no van ser seleccionats per a l’exposició col·lectiva itinerant. Inauguració i obertura de l’exposició Panorama de la fotografia jove europea a Barcelona.

 

 

Requisits de participació

 

 • L’alumne ha d’estar en l’últim curs de l’escola. 
 • Es seleccionarà un/a alumne amb un projecte fotogràfic ja fet per cada centre participant.
 • La persona seleccionada obtindrà una remuneració de 800 € en drets d’autor i despeses de producció (amb els impostos inclosos). 
 • Les despeses de viatge i allotjament estan cobertes.

 

 

Fitxa de sol·licitud

 

El fitxer de sol·licitud ha d’incloure:

 • Breu text que descrigui el plantejament artístic del projecte.
 • Dossier visual de presentació de treballs realitzats.
 • Curriculum vitae actualitzat.
 • Dades de contacte físiques i d’internet del candidat.
 • Nom de l’escola.

 

Ha de presentar-se en format d’arxiu PDF, en un sol fitxer i adjuntar-lo en el formulari d’inscripció.

 

El termini d’enviament de sol·licituds és el dimarts 17 de juliol de 2023 a les 23:59 h. Després de la decisió del jurat, s’enviarà una resposta a cadascun dels artistes a l’adreça de correu electrònic facilitada en el dossier. 

Transpyrénéenne Photographique

Convoqueur ouvert pour le Panorama de la photographie jeune européenne

Transpyrénéenne Photographique

 

Transpyrénéenne Photographique est un projet porté par 3 acteurs transfrontaliers (Céret, Barcelone, Minorque) reconnus dans le champ de la photographie contemporaine. 3 acteurs impliqués dans la diffusion de travail d’auteurs, organisant des rencontres entre professionnels et des médiations auprès des publics, des résidences d’auteurs. Ils souhaitent ainsi engager une collaboration afin de réunir leurs réseaux, se faire rencontrer publics et artistes transfrontaliers.

 

Transpyrénéenne Photographique est un parcours de coopération transfrontalière. Il est immersif et permet le développement de collaboration des acteurs transfrontaliers lors de 3 rencontres de coopération et une session à distance organisées à Céret, Barcelone et Minorque. Chaque rencontre fait l’objet d’un programme de travail précis.

 

Le programme de coopération est dirigé aux jeunes diplômés de 5 écoles de part et d’autre des Pyrénées mais aussi des Iles Baléares. En effet, la mobilité des artistes et acteurs culturels peinent à franchir la frontière en raison de nombreux obstacles notamment linguistique ou faute d’accès au réseau culturel du voisin frontalier. Aussi, les échanges se réduisent à une part réduite du potentiel réel, limitant la conduite d’exposition dédiées à la jeune création des voisins. 

 

Ce projet vise à structurer un réseau d’acteurs du champ de la photographie contemporaine composé à la fois des artistes, des associations, des écoles d’art et de photographie, des établissements culturels de part et d’autre des Pyrénées et comprenant les Îles Baléares. Tous les membres partagent des objectifs communs.

Ce projet est soutenu par l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée.

 

Cet appel à candidature constitue le lancement de ce projet afin de sélectionner les jeunes artistes diplômés qui participeront à l’ensemble des rencontres entre septembre 2023 et mars 2024.

 

 

Déroulement 

 

Après avoir sélectionné un dossier par école, nous exposerons le travail photographique durant environ un mois à la fois à Céret, puis Minorque et enfin Barcelone. Ces 3 expositions feront l’objet d’un vernissage et d’activités connexes, réunissant les photographes sélectionnés ainsi que des professionnels de la filière.

 

Seront organisés également des journées de travail collectif (le thème sera soit autour du statut des jeunes artistes soit sur la médiation par les jeunes photographes auprès du public ou soit, l’orientation sur des aspects de nature financière (système d’aide, bourses, subventions, etc.)). Nous souhaitons également inviter les photographes à parler de leurs travaux au public lors de visites guidées. 

 

Cinq jeunes artistes des écoles collaboratrices seront sélectionnés, dont deux artistes d’Occitanie, deux artistes de Catalogne et un des îles Baléares. 

Les jeunes créateurs retenus, lors de la manifestation, bénéficieront du rayonnement des 3 acteurs culturels au niveau national et international dans le champ de la photographie contemporaine. Ces rencontres constitueront un véritable accélérateur, à une étape clé de la carrière, pour laquelle bénéficier du soutien d’institutions culturelles reconnues, permettra d’engager un véritable parcours de professionnalisation. 

 

 

Objectifs des manifestations

 

 • Soutenir et valoriser la recherche photographique
 • Favoriser la rencontre entre les différentes écoles d’art et de photographie
 • Proposer au public une ouverture vers la jeune création contemporaine

 

 

Date limite de candidature

 

 • 17 juillet 2023 : Date limite de remise des candidatures
 • 25 juillet 2023 : Sélection des 5 artistes par les 3 structures. 

 

 

Lieu et date prévisionnelle des événements (présence obligatoire) 

 

Le calendrier final est en cours de validation par les 3 structures.

 

 

Calendrier prévisionnel : 

 

 • 26 septembre au 1er octobre 2023 : Séjour à Céret (France) en présence des jeunes diplômés, des écoles. Présentation pendant un mois de l’exposition “Panorama de la jeune Photographie Européenne”.
 • 14 au 18 novembre 2023 : Séjour à Minorque (Îles Baléares) en présence des jeunes diplômés, des représentants des institutions culturelles et des experts. Présentation pendant 3 semaines de l’exposition “Panorama de la jeune Photographie Européenne” à Minorque. Le séjour comprendra les jours de traversée pour se rendre sur l’île.
 • 5 et 6 mars 2024 : Rencontre à Barcelone (Catalunya) en présence des jeunes diplômés, des représentants des institutions culturelles et des experts ainsi que des jeunes diplômés ayant candidaté mais non retenus pour l’exposition collective itinérante. Présentation jusqu’au 5 avril de l’exposition “Panorama de la jeune Photographie Européenne” à Barcelone.

 

 

Les cadres de participation

 

 • l’élève doit, être en dernière année d’école pour participer
 • un élève par école est sélectionné pour l’un de ses travaux déjà réalisés
 • la personne sélectionnée est rémunérée en droit d’auteur pour son exposition (800 € en droit d’auteur et frais de production avec les taxes incluses)
 • ses frais de déplacement sont pris en charge 
 • la personne sélectionnée est hébergée sur place
 • l’accueil à Barcelone, en mars 2024, des candidats non retenus lors de la présélection pour participer à la manifestation ne seront pas pris en charge

 

 

Dossier de candidature 

 

Votre dossier de candidature doit comporter :

 • Un court texte décrivant la démarche artistique de l’artiste.
 • Un dossier visuel de présentation des travaux déjà réalisés.
 • Un curriculum vitae à jour.
 • Les coordonnées physiques et internet du candidat
 • Le nom de l’école.

 

 

Il est à envoyer :

 

 • Date limite d’envoi des dossiers de candidature : vendredi 17 juillet 2023 à minuit.
 • Après décision du jury, une réponse sera envoyée à chacun des artistes (sur adresse de courriel).

 

Il doit être présenté au format d’archive PDF, dans un seul fichier et être attaché au formulaire d’inscription

Fotografía Transpirenaica

Convocatoria abierta para el Panorama de la fotografía joven europea

Fotografía transpirenaica

 

Transpyrénéenne Photographique (Fotográfica transpirenaica) es un proyecto liderado por tres agentes transfronterizos (Ceret, Barcelona, Menorca) reconocidos en el ámbito de la fotografía contemporánea, implicados en la difusión de la obra de autores/se, en la organización de mediaciones entre profesionales y público y en residencias de creación. El objetivo de esta colaboración es aglutinar sus redes para conocer nuevos públicos y artistas transfronterizos.

 

Se trata de un recorrido de cooperación transfronteriza e inmersiva que permite colaborar entre agentes transfronterizos. Este recorrido se desarrollará en tres reuniones presenciales en Ceret, Barcelona y Menorca y una sesión a distancia. En cada uno de estos encuentros se desarrollará un programa de trabajo específico. 

 

El programa de cooperación se dirige a jóvenes titulados de cinco escuelas a ambos lados de los Pirineos y de las Islas Baleares. De hecho, la movilidad de artistas y agentes culturales es difícil a causa de numerosos obstáculos, especialmente los lingüísticos, como también por la falta de acceso a la red cultural del vecino fronterizo. Por esta razón, los intercambios habitualmente se reducen a una pequeña parte del potencial real, limitándose a la realización de exposiciones dedicadas al panorama de la creación joven.

 

Como reacción, este proyecto pretende estructurar una red de agentes del ámbito de la fotografía contemporánea formada por artistas, asociaciones, escuelas de arte y fotografía, así como instituciones culturales de cada lado de los Pirineos y de las Islas Baleares, donde todos los componentes compartimos objetivos comunes.

 

Transpyrénéenne Photographique cuenta con el apoyo de la Eurorregión Pirineos-Mediterráneo.  

 

La convocatoria constituye la puesta en marcha de este proyecto para seleccionar los jóvenes artistas graduados que participarán en todos los encuentros, las cuales se llevarán a cabo entre septiembre de 2023 y marzo de 2024.

 

 

Procedimiento 

 

Se seleccionará un dosier por escuela. La obra fotográfica seleccionada se expondrá durando aproximadamente un mes y en este orden: Ceret, Menorca y Barcelona. Estas tres exposiciones se acompañarán de una inauguración y actividades paralelas, las cuales reunirán a todos los fotógrafos seleccionados y los profesionales del sector. 

 

En estos encuentros también se harán unas jornadas colectivas de trabajo, alrededor de temáticas como la situación de los jóvenes artistas, la mediación de jóvenes fotógrafos con el público u orientación en aspectos de carácter financiero (sistema de ayudas, becas, subvenciones, etc.). Así mismo, los jóvenes fotógrafos serán invitados a presentar sus trabajos, en formato de visita guiada, durante las exposiciones. 

 

Se seleccionarán cinco artistas jóvenes provenientes de las escuelas colaboradoras (dos artistas de Occitania, dos artistas de Cataluña y uno de las Islas Baleares), los cuales participaran de la itinerancia de exposiciones en Ceret, Menorca y Barcelona. 

 

En estos acontecimientos, los jóvenes fotógrafos se podrán beneficiar de la influencia de los tres agentes culturales, los cuales trabajan en el ámbito de la fotografía contemporánea a escala nacional e internacional. Estos encuentros constituirán un auténtico acelerador, en una etapa clave de la carrera, para beneficiarse del apoyo de instituciones culturales reconocidas, permitiendo emprender un auténtico camino de profesionalización.

 

 

Objetivos de los acontecimientos

 

 • Apoyar y promover la investigación fotográfica.
 • Promover el encuentro entre las diferentes escuelas de arte y fotografía.
 • Ofrecer al público una apertura hacia la creación joven contemporánea. 

 

 

Plazo para presentar candidaturas

 

 • 17 de julio de 2023: plazo para presentar solicitudes.
 • 25 de julio de 2023: selección de cinco fotógrafos por parte de los tres agentes culturales (Centro de Arte y Fotografía Lumière d’Encre, Es FAR Cultural e Instituto de Estudios Fotográficos de Cataluña).

 

 

Calendario provisional de los acontecimientos (asistencia obligatoria)

 

 • El calendario final será validado por las tres estructuras y se informará del calendario definitivo a los artistas seleccionados.
 • Del 26 al 1 de octubre de 2023: estancia en Ceret (Francia), con la presencia de jóvenes fotógrafos seleccionados. Inauguración y apertura de la exposición Panorama de la fotografía joven europea.
 • 14 al 18 de noviembre de 2023: comprende el viaje y dos días de estancia en Menorca (Islas Baleares) con la presencia de jóvenes fotógrafos y fotógrafas, representantes de instituciones culturales y expertos. Inauguración y apertura de la exposición Panorama de la fotografía joven europea en Menorca.
 • 5 y 6 de Marzo de 2024: encuentro en Barcelona (Cataluña) con la presencia de jóvenes graduados, representantes de instituciones culturales y expertos, así como alumnos graduados que presentaron la solicitud pero no fueron seleccionados para la exposición colectiva itinerante. Inauguración y apertura de la exposición Panorama de la fotografía joven europea en Barcelona.

 

 

Requisitos de participación 

 

 • El alumno/a tiene que estar en el último curso de la escuela. 
 • Se seleccionará un/a alumno con un proyecto fotográfico ya hecho por cada centro participante.
 • La persona seleccionada obtendrá una remuneración de 800 € en derechos de autor y gastos de producción (con los impuestos incluidos). 
 • Los gastos de viaje y alojamiento están cubiertos.

 

 

Ficha de solicitud 

 

El fichero de solicitud debe incluir:

 • Breve texto que describa el planteamiento artístico del proyecto.
 • Dosier visual de presentación de trabajos realizados.
 • Curriculum vitae actualizado.
 • Datos de contacto físicas y de internet del candidato.
 • Nombre de la escuela.

 

Debe presentarse en formato de archivo PDF, en un solo fichero y adjuntarlo en el formulario de inscripción.

 

El plazo de envío de solicitudes es el martes 17 de julio de 2023 a las 23:59 h. Después de la decisión del jurado, se enviará una respuesta a cada uno de los artistas a la dirección de correo electrónico facilitada en el dosier.

Trans-Pyrenees Photographic

Open call for the Panorama of European Youth Photography

Trans-Pyrenees photography

 

Transpyrénéenne Photographique (Fotographic Transpirenaica) is a project led by three cross-border agents (Ceret, Barcelona, Menorca) recognized in the field of contemporary photography, involved in the dissemination of the work of authors, in the organization of mediations between professionals and public and in establishment residences. The aim of this collaboration is to bring together their networks to meet new publics and cross-border artists.

 

This is a journey of cross-border and immersive cooperation that allows cooperation between cross-border agents. This tour will take place at three face-to-face meetings in Ceret, Barcelona and Menorca and a distance session. A specific work programme will be developed at each of these meetings.

 

The cooperation programme is aimed at young people entitled from five schools on both sides of the Pyrenees and the Balearic Islands. In fact, the mobility of artists and cultural agents is difficult due to numerous obstacles, especially linguistic ones, as well as the lack of access to the cultural network of the neighbouring border. For this reason, exchanges are usually reduced to a small part of the real potential, limiting themselves to exhibitions dedicated to the scene of young creation.

 

As a reaction, this project aims to structure a network of agents in the field of contemporary photography made up of artists, associations, art and photography schools, as well as cultural institutions on both sides of the Pyrenees and the Balearic Islands, where all components share common objectives.

 

Transpyrénéenne Photographique is supported by the Pyrenees-Mediterranean Euroregion.

 

The call is the launch of this project to select young graduate artists who will participate in all meetings, which will be held between September 2023 and March

2024.

 

 

Procedure

 

One dossier per school will be selected. The selected photographic work will be exhibited for about a month and in this order: Ceret, Menorca and Barcelona. These three exhibitions will be accompanied by an inauguration and parallel activities, which will bring together all selected photographers and professionals in the sector.

 

These meetings will also be held as a group day of work, on topics such as the situation of young artists, the mediation of young photographers with the public or guidance on financial aspects (Support system, grants, grants, etc.). Young photographers will also be invited to present their work, in guided tour format, during the exhibitions.

 

Five young artists will be selected from the collaborating schools (two artists from Occitania, two artists from Catalonia and one from the Balearic Islands), who will take part in the roaming of exhibitions in Ceret, Menorca and Barcelona.

 

In these events, young photographers will be able to benefit from the influence of the three cultural agents, who work in the field of contemporary photography at national and international level. These meetings will constitute a genuine accelerator, at a key stage in the career, to benefit from the support of recognised cultural institutions, enabling a genuine path of professionalisation to be embarked upon.

 

 

Event Goals

 

 • Support and promote photographic research.
 • Promote the meeting between the different art and photography schools.
 • To offer the public an opening towards contemporary young creation.

 

 

Term to submit nominations

 

 • 17 July 2023: deadline for submitting applications.
 • 25 July 2023: selection of five photographers by the three cultural agents (Centre d’Art i Fotografia Lumière d’Encre, Es Far Cultural and Institut d’Estudis Fotographics de Catalunya)

 

 

Temporary calendar of events (mandatory attendance)

 

The final calendar will be validated by the three structures and the final calendar will be informed to the selected artists.

 

 • From 26 to 1 October 2023: stay in Ceret, France, with the presence of young people selected photographers. Inauguration and Opening of the exhibition Panorama of the European young photograph.
 • From 14 to 18 November 2023: it comprises the journey and two days’ stay in Menorca (Balearic Islands) with the presence of young photographers and photographers, representatives cultural institutions and experts. Inauguration and Opening of the exhibition Panorama of the Young European photograph in Menorca.
 • 5 and 6 March 2024: found in Barcelona (Catalonia) with the presence of young people graduates, representatives of cultural institutions and experts, as well as graduate students who submitted the request but were not selected for the exhibition travelling collective. Inauguration and Opening of Photograph Panorama Young European in Barcelona.

 

 

Participation requirements:

 

 • The student must be in the last year of the school.
 • A student will be selected with a photographic project already done by each participating center.
 • The selected person will receive a salary of 800€  in copyright and production costs (including taxes)
 • Travel and accommodation expenses are covered.

 

 

Request card

 

The request file must include:

 

 • Short text describing the artistic approach of the project.
 • Visual display of work performed.
 • Curriculum vitae updated.
 • Contact, physical and Internet information of the candidate
 • School name.

 

 

Must be presented in PDF file format, in a single file and attached to the enrolment form.

 

The deadline for sending applications is Tuesday, 17 July 2023 at 23:59 a.m. Following the jury’s decision, a reply will be sent to each artist at the address of e-mail provided in the dossier.

amb el suport de / sont soutenus par :

membres de / sont membres de :